You are currently viewing Колективний договір: чому слід укласти, які загальні положення прописати

Колективний договір — один із базових локальних актів закладу освіти. Як укладати та змінювати його, які положення він має містити, визначають КЗпП і Закон України «Про колективні договори і угоди» від  01.07.1993 № 3356-XII (далі — Закон про колективні договори).

Положення колективного договору:

– поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації, фізичної особи, яка використовує найману працю, незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки;

– обов’язкові як для власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує найману працю, так і для працівників (ст. 18 КЗпП).

Чи обов’язково укладати

Відповідь на це запитання знайдемо в законодавчих актах.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установи встановлюють у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами (ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР).

У колективному договорі сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їхні обов’язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів (ст. 20 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII).

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) також містить норми, які визначають, що тривалість, порядок надання відпусток, їх види також необхідно визначити в колективному договорі. Наприклад, у статтях 7, 8 визначено, що конкретну тривалість додаткових відпусток за роботу зі шкідливими і важкими умовами та особливим характером праці встановлюють колективним договором.

Висновок: укладати колективний договір потрібно.

З ким укладати

Стаття 12 КЗпП визначає такі сторони колективного договору:

 • сторона роботодавця, суб’єктами якої є власник або уповноважений ним орган (особа) чи фізична особа, яка використовує найману працю, та/або її уповноважені представники, зокрема представники відокремлених підрозділів юридичної особи;
 • сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, які діють на підприємстві, в установі, організації, відокремлених підрозділах юридичної особи, об’єднують працівників фізичної особи, яка використовує найману працю, та представляють інтереси працівників, які працюють на підставі трудових договорів на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи, а в разі їх відсутності – вільно обрані працівниками для ведення колективних переговорів представники (представник).

Якщо в закладі освіти створено кілька первинних профспілкових організацій, вони повинні на засадах пропорційного представництва (згідно з кількістю членів кожної) утворити для ведення переговорів з укладення колективного договору спільний представницький орган, уклавши відповідну угоду, і письмово повідомити про це керівника закладу.

Колективний договір укладають між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинними профспілковими організаціями, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності — представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони (ч. 1 ст. 12 КЗпП).

Колективний договір укладають між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а в разі відсутності таких органів — представниками працівників, обраними й уповноваженими трудовим колективом, з іншої сторони (ч. 1 ст. 3 Закону про колективні договори).

Згідно з вимогами чинного законодавства обирати представника трудового колективу для підписання колективного договору можна лише в разі відсутності в закладі освіти профспілкової організації.

Висновок: якщо в закладі освіти немає профспілки, то колективний договір укладають з представниками працівників, обраними й уповноваженими трудовим колективом закладу.

Який зміст колективного договору

У колективному договорі регламентують трудові й соціально-економічні відносини між працівниками й роботодавцем.

Загальний перелік питань, які маєте врегулювати в колективному договорі, визначає стаття 7 Закону про колективні договори.

Колективним договором встановлюють:

1) взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема:

 • зміни в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування й оплата праці, встановлення форм, системи, розмірів зарплати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо);
 • встановлення гарантій, компенсацій і пільг;
 • участь трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку установи, якщо це передбачено статутом;
 • режим роботи, тривалість робочого часу й відпочинку;
 • умови та охорона праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення й відпочинку працівників;
 • гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;
 • умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

2) додаткові порівняно із законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників тощо (ч. 2 ст. 13 КЗпП);

3) додаткові відпустки (ст. 4 Закону про відпустки).

До колдоговорів заборонено вносити умови, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством. Такі умови недійсні (ч. 2 ст. 5 Закону про колективні договори).

Колективний договір можете доповнювати додатками. Це можуть бути:

 • положення про оплату праці;
 • положення про преміювання;
 • перелік професій і посад зі шкідливими умовами праці, які дають право на додаткову відпустку і скорочений робочий день;
 • перелік професій і посад працівників, яким дозволяється встановлювати підсумований облік робочого часу, тощо.

Складатимете чи оновлюватимете колективний договір, врахуйте й положення Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021—2025 роки.

За матеріалами електронного журналу «Практика управління закладом освіти»