You are currently viewing Чи може вчитель працювати заступником директора за сумісництвом

Ситуація в закладі освіти: «У штатному розписі ліцею є вакансія 0,5 ставки заступника директора з навчально-виховної роботи (основний працівник у відпустці в зв’язку з вагітністю та пологами). Чи не буде порушенням трудового законодавства, якщо працівник, який за основною посадою — учитель з тижневим навантаженням 22 години, за згодою виконуватиме обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи на 0,5 ставки за сумісництвом?».

Статтею 21 КЗпП установлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Відповідно до статті 102-1 КЗпП, яку викладено у новій редакції Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-IX, встановлено, що сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця — фізичної особи. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактич­но виконану роботу.

Тому працівник, який обіймає посаду вчителя, може ще працювати за сумісництвом у закладі загальної середньої освіти на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи з укладенням додатково відповідного строкового трудового договору.

Згідно з частиною третьою статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту» право призначати на посаду, переводити на іншу посаду, звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами відповідно до вимог законодавства, надано керівнику закладу.

Графік роботи

Норма робочого часу, за яку встановлюється посадовий оклад заступнику директора, відповідає нормальній тривалості — 40 годин (ст. 50 КЗпП). Тому робочий час при виконанні роботи на цій посаді на 0,5 штатної посади становить 20 годин на тиждень, або 4 години на день за п’ятиденного робочого тижня.

Щоденна тривалість роботи за посадою вчителя з тижневим навантаженням 22 години на тиждень залежить від розкладу уроків, між якими можуть бути так звані вікна, коли педагогічний працівник може виконувати обов’язки за посадою заступника директора.

Згідно з пунктом 21 Типових правил внутрішнього розпорядку навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України, затверджених наказом Міносвіти від 20.12.1993 № 455, при п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності, які затверджує директор закладу за погодженням з профспілковим комітетом з додержанням тривалості робочого тижня. Час початку і закінчення роботи, а також обідньої перерви встановлюють для працівників правилами внутрішнього розпорядку конкретного закладу освіти. За погодженням із профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

Тому для того щоб учитель міг виконувати роботу за посадою заступника директора з навчально-виховної роботи за сумісництвом, директор закладу загальної середньої освіти має затвердити відповідний графік роботи, який повинен узгоджуватися з розкладом уроків.

При цьому слід урахувати, що натепер часових обмежень на роботу за сумісництвом не встановлено. Відсутня також заборона на роботу за сумісництвом для працівників, які обіймають керівні посади

При роботі за сумісництвом доцільно застосувати норми статті 60 КЗпП, яка унормовує питання гнучкого графіку роботи, а також статті 60-2 КЗпП, що унормовує питання дистанційної роботи.

Гнучкий режим робочого часу — це форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи іншої, встановленої на певний обліковий період (тиждень, місяць, квартал, рік тощо), норми тривалості робочого часу. Гнучкий режим може встановлюватися, зокрема за заявою працівника з прийнятними для нього часовими межами графіка роботи без дотримання вимог щодо повідомлення працівника не пізніше ніж за два місяці про зміну режиму роботи.

Дистанційна робота — це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому. При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено трудовим договором.

Обсяг та оплата викладацької роботи керівних працівників

Крім того, згідно з пунктом 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), керівні працівники, тобто й заступники директора, можуть вести викладацьку роботу в цьому закладі, але не більше 9 годин на тиждень, якщо вони за основною посадою отримують повний посадовий оклад.

У сільській місцевості директори і їх заступники за відсутності вчителів або викладачів з відповідних предметів можуть вести вик­ладацьку роботу в обсязі не більше 12 годин на тиждень з дозволу відповідного органу управління освіти.

У випадках, коли вищезгадані працівники отримують за основною посадою 0,5 посадового окладу, їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень), а при виконанні цієї роботи в 1—4 класах — до 20 годин на тиждень.

За норму годин, визначену у пункті 91 Інструкції № 102, оплата проводиться понад основний посадовий оклад у порядку, передбаченому відповідно для вчителів та керівників гуртків (за тарифікацією).

В останньому абзаці пункту 91 Інструкції № 102 виписано, що за години викладацької роботи, виконані, як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік. Тобто зазначеним пунктом унормовано питання дозволу керівним та іншим працівникам закладів освіти виконувати у тому самому закладі викладацьку та гурткову роботу, її обсяг та порядок оплати такої праці.

Тому педагогічний працівник має самостійно або разом з директором закладу освіти вирішити, на яких умовах йому зручніше поєднувати роботу вчителя та заступника директора з навчально-виховної роботи в закладі.

Антоніна Клименко, начальник управління соціально-економічного

захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

для журналу Практика управління закладом освіти (№5 травень 2024 р.)