You are currently viewing Складаємо положення про службу охорони праці та безпеки життєдіяльності

Директор закладу освіти зобов’язаний створити на робочому місці кожного працівника умови праці відповідно до нормативно-правових актів, забезпечити функціонування системи управління охороною праці в закладі та розробити локальні документи. Одним із таких документів є положення про службу охорони праці та безпеки життєдіяльності. У статті — підказки, які норми прописати в положенні, і приклад документа

Директор закладу освіти зобов’язаний створити службу охорони праці та безпеки життєдіяльності (далі — служба ОП та БЖД), якщо в ньому працює 50 і більше працівників. Якщо ж кількість працівників від 21 до 50 осіб, функції служби ОП та БЖД виконує особа з відповідною професійною підготовкою за сумісництвом.

У закладі з невеликою кількістю працівників (до 20 осіб) директор призначає наказом особу, відповідальну за охорону праці, безпеку життєдіяльності, а також може залучати сторонніх фахівців на договірних засадах з відповідною підготовкою.

Щоб служба ОП та БЖД ефективно працювала в закладі освіти, визначте її структуру, чисельність, основні завдання, функції, права відповідно до законодавства й затвердьте у Положенні про службу охорони праці та безпеки життєдіяльності. Складайте його на основі:

– Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255;

– Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН від 26.12.2017 № 1669;

– Типового положення про службу пожежної безпеки, затвердженого наказом МВС від 21.11.2023 № 945.

Орієнтовні розділи положення про службу охорони праці

  1. Загальні положення
  2. Функції служби охорони праці
  3. Права працівників служби охорони праці
  4. Відповідальність працівників служби охорони праці

Розглянемо склад служби ОП та БЖД, завдання та функції, які вона виконує.

Склад служби ОП та БЖД

У закладі освіти служба ОП та БЖД підпорядковується директору закладу і функціонує в складі трьох осіб:

– заступника директора з навчально-виховної роботи;

– інженера з охорони праці (за наявності) або фахівця з технічною освіту або освітою з питань безпеки життєдіяльності (медична, екологічна, цивільний захист, пожежний захист тощо);

– голови профспілкового комітету.

Обов’язки начальника служби ОП та БЖД покладіть на заступника директора з навчально-виховної роботи.

Завдання служби ОП та БЖД

Головна мета служби ОП та БЖД — збереження життя і здо­ров’я учасників освітнього процесу під час навчання, виховання, праці та організованого відпочинку.

Служба розробляє ефективну цілісну систему управління охороною, безпекою життєдіяльності праці у закладі, а саме:

– організовує та проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму, захворюваності учасників освітнього процесу, забезпечує їх засобами індивідуального захисту;

– забезпечує безпеку навчальних і побутових будівель і споруд, обладнання, устаткування закладу освіти;

– консультує учасників освітнього процесу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Її діяльність спрямована також на охорону й зміцнення здо­ров’я учасників освітнього процесу, організацію їхнього лікувально-профілактичного обслуговування, створення оптимального поєднання режиму праці, навчання та організованого відпочинку.

Функції служби ОП та БЖД

Служба ОП та БЖД розробляє комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, безпеки життєдіяльності, плани, програми поліпшення умов праці, запобігання виробничому та дитячому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

Служба ОП та БЖД проводить для працівників закладу освіти вступний інструктаж з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності; розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я учасників освітнього процесу, навколишнього природного середовища.

До функцій служби належить і робота з документами. Вона:

– готує проєкти наказів з питань охорони праці;

– розробляє розділ «Охорона праці, безпека життєдіяльності» колективного договору;

– готує матеріали про підсумки готовності закладу до роботи в новому навчальному році, проведення оглядів-конкурсів, місячників з питань охорони праці та причини виникнення нещасних випадків як з працівниками, так і з дітьми, для розгляду на засіданнях педради, нарадах, зборах тощо;

– організовує забезпечення учасників освітнього процесу правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

– організовує роботу методичного кабінету охорони праці, безпеки життєдіяльності, пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці — проводить консультації, огляди, конкурси, бесіди, лекції, оформлює інформаційні стенди тощо.

Фахівці служби ОП та БДЖ беруть участь у:

– розслідуванні нещасних випадків з учасниками освітнього процесу;

– роботі комісії з питань охорони праці закладу;

– роботі постійно діючої комісії з уведення в дію нових, реконструйованих приміщень закладу приміщень і обладнання;

– розробленні положень, інструкцій, інших нормативних актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, що діють у межах закладу;

– роботі комісії з проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання відповідним категоріям працівників пільг і компенсацій, пов’язаних з несприятливими умовами праці;

– проведенні адміністративно-громадського контролю з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Також маєте визначити, що контролює служба ОП та БЖД. Підказки — у Додатку. Тримайте їх під рукою, коли прописуватимете функції.

Права служби ОП та БЖД

Фахівці служби ОП та БЖД мають право безперешкодно в будь-який час відвідувати робочі місця працівників, зупиняти роботу устаткування (обладнання) у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників і дітей. А також вимагати відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праць, не мають допуску до виконання відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці.

Служба ОП та БЖД також надає директору закладу подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, порушує клопотання про заохочення працівників, які беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

Працівників служби ОП та БЖД не можна залучати до виконання функцій і завдань, не передбачених Законом України «Про охорону праці», Типовим положенням і Положенням про службу охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти.

Переглянути/завантажити  приклад положення про службу охорони праці та безпеки життєдіяльності

Ніна Омельяненко, експерт з питань освіти, голова

Асоціації працівників дошкільної освіти

Наталія Дуброва, провідний фахівець з охорони праці та безпеки

життєдіяльності Інституту модернізації змісту освіти
Журнал “Практика управління закладом освіти” №5 (травень 2024 р.)