You are currently viewing Надбавка за вислугу років: чи встановлювати сумісникам

Статтею 21 КЗпП встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях.

Відмінності між основними працівниками й сумісниками

У статті 102-1 КЗпП визначено, що сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації. Установлено, що працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Особливості трудових відносин сумісників, виходячи зі статті 43-1 КЗпП, полягають лише в тому, що розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) допускається у випадках звільнення з суміщуваної роботи у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв’язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством.

Певні відмінності між основними працівниками та сумісниками передбачено у статті 209 КЗпП стосовно скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати для тих, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах. За час звільнення від роботи виплачується 50% середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.

Згідно зі статтею 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням (ст. 211, 213, 216 КЗпП) за працівниками зберігається середня заробітна плата лише за основним місцем роботи.

Норми всіх інших статей КЗпП не мають відмінностей між працівниками, які працюють на одному підприємстві, в установі чи організації, і працівниками, які працюють на декількох підприємствах, в установах, організаціях.

Тому у випадках, коли працівники виконують роботу в закладах та установах освіти, зокрема за сумісництвом, оплата такої праці провадиться на загальних підставах.

Розмір надбавки

Виплата надбавки за вислугу років гарантована педагогічним працівникам статтею 61 Закону України «Про освіту», яка здійснюється щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від вислуги років у таких розмірах: понад 3 роки — 10%, понад 10 років — 20%, понад 20 років — 30%.

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти (далі — Порядок виплати надбавок за вислугу років) затверджено постановою КМУ «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту»» від 31.01.2001 № 78 (далі — Постанова № 78). Пунктом 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років, зокрема, встановлено, що до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується час роботи на посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 № 963, а також деякі інші види діяльності.

Пунктом 2 Постанови № 78 передбачено, що дія зазначеного Порядку поширюється на працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 № 963, і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Згідно з пунктом 7 Порядку виплати надбавок за вислугу років зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного обчислення стажу, знаходяться в закладі чи установі освіти, або з дня подання таких документів працівником.

Відповідно до пункту 8 Порядку виплати надбавок за вислугу років у разі, коли педагогічні та науково-педагогічні працівники виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).

Місячні і годинні тарифні ставки

Система організації заробітної плати, що діє в галузі освіти, передбачає оплату праці педагогічних і науково-педагогічних працівників як за посадовими окладами та місячними тарифними ставками, так і за годинними ставками. Зокрема, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які працюють у закладах і установах освіти на постійній основі, заробітна плата визначається, виходячи з встановленого розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), інших доплат, надбавок залежно від обсягу роботи.

За годинними ставками заробітної плати провадиться оплата:

1) за години заміщення педагогічними працівниками закладів освіти тимчасово відсутніх у зв’язку хворобою або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи, що передбачено пунктом 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102);

2) за години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані як виняток у зв’язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену в пункті 91 Інструкції № 102, але не більше 240 годин на рік;

3) за проведення працівниками всіх галузей економіки нав­чальних занять — відповідно до додатка  5 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 та додатка 16 до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.

4) за проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять фахівцями, з якими заклад освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори, перелік яких визначено в додатку 5 до постанови КМУ «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» від 14.02.2017 № 88.

Отже, зважаючи на норму статті 61 Закону України «Про освіту» щодо виплати надбавки у відсотках від посадового окладу чи ставки заробітної плати, надбавку за вислугу років виплачують педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам незалежно від того, за якими ставками (місячними чи годинними) провадиться оплата їхньої праці.

Антоніна Клименко, начальник управління соціально-економічного

захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

для Практики управління закладом освіти №11 за листопад 2023 р.